ที่มาและวัตถุประสงค์

การจัดตั้งศูนย์สร้างเสริมสุขภาพแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และระบบการแพทย์ และสาธารณสุขของประเทศโดยรวม ในการรองรับความต้องการด้านการดูแลตนเองของผู้มีความเสี่ยง และผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต และพฤติกรรม ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. การบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้รับบริการสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง หรือเป็นโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและพฤติกรรม
2. การดำเนินการด้านอาชีวอนามัย และการดูแลสุขภาพตามความเสี่ยง ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
3. การฝึกอบรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ แก่บุคลากรสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง หรือเป็นโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและพฤติกรรม
4. งานศึกษาวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง หรือเป็นโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและพฤติกรรม

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์

เราห่วงใยสุขภาพคนไทย

ติดต่อเรา...

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาคาร อปร. ชั้น 6 ห้อง 605/2
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
1873 ถ.พระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-649-4000 ต่อ 3540